Att bygga isbrytare

Antalet isbrytare i världen är litet. Snittåldern på de som finns är mycket hög. Därför är det inte många som kan eller vet hur man bygger en isbrytare. Dessutom vill man ju att när väl nya isbrytare byggs så skall de vara moderna och kunna verka kanske 50 år fram i tiden. Det finns inga varv som har färdiga ritningar och är klara att sätta igång. Från att man bestämt sig till leverans tar det ungefär 5 år där de två första är beställning och design och de tre sista själva byggandet.

Processen

Processen innehåller flera tydliga faser. Även om faserna är sekventiella så pågår iterationer kontinuerligt efterhand som projektet fortlöper. Finansieringen måste lösas parallellt men ibland bistår varven med hjälp även här. Betalningsplanen är en del av Varvskontraket och är oftast uppdelad i olika procentsatser kopplat till händelser som tillexempel signering av kontrakt, kölsträckning och leverans.

Processen innehåller flera tydliga faser.

Processen

År 1-3

Finansiering, betalningar

År 1

Kravställande

Kravställande

Det viktigaste av allt i nybyggnadsprocessen för den här typen av fartyg med betydligt längre livslängd (ca 50 år) än konventionella fartyg (20-30 år) är att fastställa kravprofilen för dagens och framtidens behov. Framtidens fartyg kommer med all sannolikhet bli större och ha lägre installerad effekt för att möta kommande utsläppskrav. Det här medför att kommande isbrytare behöver vara mer kraftfulla, ha större bredd och lämna en isfri ränna för de efterföljande fartygen. Det är oftast bättre att som beställare ange funktionskrav än att själv ansvara för dimensioner och installerad effekt. En annan viktig frågeställning är bränsletyp. En möjlighet är att specificera ett flexibelt arrangemang som medger en gradvis övergång till fossilfri drift, t ex diesel/metanol.

År 2

Design

Att designa ett fartyg är en iterativ process där man beaktar många olika aspekter. Sådana aspekter är exempelvis:

  • Skrovform anpassad för isbrytning
  • Huvuddimensioner för att fartyget ska bära sin egenvikt samt nödvändig mängd bränsle och förråd
  • Stålskrov för styrka, utmattning och effektivt korrosionsskydd
  • Automation och IT system
  • Arrangemang av maskineri, fartygssystem och bostadsutrymmen för effektiv drift, underhåll samt god arbetsmiljö
  • Utrustning för andra uppgifter som fartyget skall kunna lösa

Designarbetet sker med olika detaljeringsgrad i olika faser av projektet. Initialt är designen mer övergripande för att säkerställa att projektet går att realisera. Efter kontrakt ökar detaljeringsgraden för godkännande av klassificeringssällkap, myndigheter och kund. Innan tillverkningen av fartyget påbörjas tas konstruktionsunderlaget fram för att varvet faktiskt ska kunna bygga fartyget.

År 3

Beställning och kontrakt

Beställning och kontrakt

Vid beställning av fartyg bör man förhandla med ett antal olika varv för att skapa konkurrens. De varv man förhandlar med ska vara kompetenta och garantera att de har internationellt acceptabla villkor för sina anställda och leverantörer. De måste också garantera säkerheten för beställarens personal som övervakar byggnationen. Varven måste också kunna garantera att de har finansiell förmåga att genomföra projektet. Vid beställningen förhandlas den tekniska kontraktsspecifikationen som till alla delar beskriver det färdiga fartyget, samt det kommersiella kontraktet som till alla delar ska beskriva hur nybyggnadsprojektet genomförs, som t ex betalningsvillkor, bankgarantier, leveransdatum, hantering av förändringar, projektplanering, godkända leverantörer, böter, etc.

År 3-5

Konstruktion

Konstruktion

Från och med att kontraktet har signerats och ingåtts har varvet ansvaret för att projektet realiseras till specifikation och inom given tidsram. Beställaren följer upp att arbetet utförs enligt de riktlinjer som kontraktet stipulerat. För att möjliggöra det måste man ha personal på plats, ett sk site-team, som följer upp varje moment som exempelvis svetsning, preparering av ytor för målning, rör- och kabeldragning, fundament, installation av utrustning, i drift tagning av utrustning, etc.

År 5

Leverans

Leverans

Innan leverans är alla system fungerande, fartygets egenvikt och dess tyngdpunkt bestämd, fartyget har varit på provtur för att säkerställa fart/effekt och driftssäkerhet. Klassificeringssällskap och myndigheter utfärdar olika certifikat som visar att de godkänt fartyget för drift, men det är beställaren som bestämmer när fartyget är klart för leverans.

Framtidssäkra för lång livslängd

Den långa livslängden gör det extra viktigt att fartygen anpassas för framtida krav och lång livstid vilket måste beaktas under hela processen, speciellt när det gäller materialval och uppföljning av varvets arbete under konstruktionsfasen. Under alla faser deltar ett stort antal underleverantörer som oftast är kontrakterade av varvet efter godkännande av beställaren. Att bygga Isbrytare kräver erfarenhet från dels det praktiska arbetet med att bryta is dels från nybyggnad av fartyg men också förmåga att vara innovativ och utnyttja nya tekniker på bästa sätt.

Sprucken is