Jäänmurtajien rakentaminen

Jäänmurtajien lukumäärä koko maailmassa on hyvin pieni, ja nykyisten alusten keskimääräinen ikä on hyvin korkea. Siksi myös osaavat jäänmurtajien rakentajat ovat harvassa. Lisäksi uusien jäänmurtajien toivotaan olevan nykyaikaisia ja kestävän käytössä jopa seuraavat 50 vuotta. Yhdelläkään telakalla ei ole valmiita piirustuksia, joiden pohjalta tällaisen työn voisi välittömästi aloittaa. Hankittavan laivan toimitusaika on noin 5 vuotta, joista ensimmäiset kaksi kuluvat tilaamiseen ja suunnitteluun ja kolme viimeistä varsinaiseen rakennustyöhön.

Prosessi

Prosessissa on useita selkeitä vaiheita. Vaikka vaiheet ovat peräkkäisiä, aiempien vaiheiden iteraatioita tehdään jatkuvasti projektin jatkuessa. Rahoituksesta on huolehdittava samanaikaisesti, mutta joskus telakat ovat tässäkin asiassa avuksi. Maksusuunnitelma on osa telakkasopimusta. Tyypillisesti maksut ovat prosenttiosuuksia, jotka kytkeytyvät virstanpylväisiin, kuten sopimuksen allekirjoittamiseen, laivan vesillelaskuun ja lopulliseen toimitukseen.

Prosessissa on useita selkeitä vaiheita.

Prosessi

1.-3. vuosi

Rahoitus, maksut

1. vuosi

Vaatimusten määrittely

Vaatimusten määrittely

Koska tämäntyyppisen aluksen käyttöikä on huomattavasti pidempi (noin 50 vuotta) kuin laivoilla yleensä (20–30 vuotta), nykyisten ja tulevien tarpeiden kartoittaminen on vaiheista tärkein. Alukset ovat tulevaisuudessa todennäköisesti nykyistä suurempia, mutta niillä on tulevien päästövaatimusten täyttämiseksi alhaisempi koneteho. Tulevien jäänmurtajien on siis oltava tehokkaampia, niiden leveyden on oltava suurempi ja niiden on pystyttävä jättämään jäätön kouru muita aluksia varten. Asiakkaan on yleensä järkevämpää ilmoittaa toiminnalliset vaatimukset kuin vastata itse mitoituksesta ja asennetusta tehosta. Polttoainetyypin valinta on toinen tärkeä päätös. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi joustava toteutus, joka mahdollistaa asteittaisen siirtymisen fossiilittomaan polttoaineeseen, kuten dieseliin/metanoliin.

2. vuosi

Suunnittelu

Laivan suunnittelu on iteratiivinen prosessi, jossa on huomioitava useita eri näkökohtia. Tällaisia näkökohtia ovat esimerkiksi:

  • Jäänmurtoon soveltuva rungon muoto
  • Oleelliset mitat, joilla alus saa kuljetettua oman painonsa sekä tarvittavan polttoaine- ja tarvikemäärän
  • Luja, kulutusta ja korroosiota kestävä teräsrunko
  • Automaatio ja navigaatio- sekä IT-järjestelmät
  • Koneiden, laivajärjestelmien ja asuintilojen järjestelyt aluksen käytettävyyden, kunnossapidon ja työympäristön kannalta järkevästi
  • Aluksen muissa tehtävissä tarvittavat varusteet

Suunnittelutyön yksityiskohdat tarkentuvat projektin edetessä. Aluksi suunnitelma on kokonaisvaltaisempi, kun tarkoituksena on vasta varmistaa projektin toteutettavuus. Sopimuksen syntymisen jälkeen siirrytään yksityiskohtaisemmalle tasolle, jotta projektille saadaan luokituslaitosten, viranomaisten ja asiakkaan hyväksyntä. Ennen kuin aluksen rakennustyö voi alkaa, työlle valmistellaan tekniset asiakirjat, joiden perusteella telakka pystyy rakentamaan varsinaisen aluksen.

3. vuosi

Tilaaminen ja sopimuksen solmiminen

Tilaaminen ja sopimuksen solmiminen
Laivaa tilattaessa kannattaa kilpailuttaa useita eri telakoita. Kilpailutettavilla telakoilla on oltava riittävä osaaminen, ja niiden on kyettävä takaamaan kansainvälisesti hyväksyttävät ehdot työntekijöilleen ja toimittajilleen. Niiden on myös taattava rakentamista valvovien asiakkaan edustajien turvallisuus. Telakoiden on myös kyettävä osoittamaan, että niillä on taloudelliset valmiudet projektin toteuttamiseen. Tilauksen yhteydessä neuvotellaan valmiin aluksen tekninen erittely sekä kaupallinen sopimus, johon on kuvattu uudisrakennusprojektin toteutus, mukaan lukien maksuehdot, vakuudet, toimituspäivä, muutostenhallinta, projektisuunnittelu, hyväksytyt toimittajat ja sakot.
3-5. vuosi

Rakentaminen

Rakentaminen

Sopimuksen voimaanastumisesta alkaen telakka vastaa siitä, että projekti toteutetaan määritysten mukaisesti ja sovitussa ajassa. Asiakas valvoo, että työ tehdään sopimuksessa määritellyllä tavalla. Asiakkaalla on oltava tähän tarkoitukseen henkilökuntaa paikan päällä. Tämä työmaaryhmä seuraa jokaista vaihetta, kuten hitsausta, pintojen valmistelua maalausta varten, putki- ja kaapeliasennusta, perustus, sekä laitteiden asennusta ja käyttöönottoa.

5. vuosi

Toimitus

Toimitus
Ennen toimitusta testataan kaikki järjestelmät toimiviksi, aluksen omapaino ja painopiste on määritetty ja alus on ollut testimatkalla nopeuden, tehon ja toimintavarmuuden varmistamiseksi. Luokituslaitokset ja viranomaiset myöntävät erilaisia todistuksia siitä, että ne ovat hyväksyneet aluksen käyttöön, mutta asiakas päättää lopullisen toimituksen hyväksymisestä.

Toimiva myös tulevaisuudessa

Pitkän käyttöiän vuoksi on erityisen tärkeää, että alukset sopeutuvat tulevaisuuden vaatimuksiin ja ovat käyttökelpoisia koko elinkaarensa ajan. Vaatimus näkyy koko prosessissa, erityisesti materiaalivalinnoissa ja rakennusvaiheen töiden seurannassa. Jokaiseen vaiheeseen osallistuu suuri määrä alihankkijoita, joiden kanssa telakka yleensä tekee sopimuksen saatuaan ensin asiakkaalta hyväksynnän. Jäänmurtajien rakentaminen vaatii paitsi käytännön kokemusta jään murtamisesta ja alusten uudisrakentamisesta myös innovaatiokykyä ja avoimuutta uuden tekniikan tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Halkeilevaa jäätä